Warszawa rozbuduje system wodno-ściekowy za 1,2 mld zł. NFOŚiGW wesprze inwestycję unijną dotacją 637 mln zł

Na terenie Warszawy, Pruszkowa i Serocka za 1,2 mld zł będzie realizowany nowy (szósty) etap wodno-ściekowego przedsięwzięcia, dofinansowanego przez NFOŚiGW kwotą 637 mln zł z Funduszu Spójności. W sumie, na sześć faz projektu, warszawskie MPWiK otrzyma ok. 3,3 mld zł, z czego dotychczas wypłacono 2,2 mld zł, a do 2023 r. dodatkowe wsparcie wyniesie 1,1 mld zł.

Całkowity koszt wielkiej, proekologicznej inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” szacowany jest na 1 230 000 000 zł. Będzie ona dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Dotacja wyniesie 637 500 000 zł.

Umowę w tej sprawie podpisali 24 listopada br.: Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Renata Tomusiak i Jerzy Starzyński, czyli Prezes i Członek Zarządu, reprezentujący Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie. Wydarzenie odbyło się w obecności Stanisława Karczewskiego – Marszałka Senatu, Pawła Sałka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej, Zdzisława Sipiery – Wojewody Mazowieckiego, Piotra Szyszko – Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy, Cezarego Jurkiewicza – Przewodniczącego Klubu Radnych PiS w Radzie m.st. Warszawy oraz prof. Zbigniewa Myczkowskiego i prof. Janusza Wojdalskiego – Członków Rady Nadzorczej NFOŚiGW.

– Warszawskie „ściekowe” przedsięwzięcie to największy projekt, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym. Do końca roku NFOŚiGW podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje obejmą 31 miast, najokazalsze z nich – poza Warszawą – będą realizowane w Poznaniu, Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu. Wodno-kanalizacyjne projekty łącznie będą kosztowały 3,6 mld zł. W przyszłym roku Fundusz planuje podpisanie kolejnych (ok. 100) umów w ramach tego unijnego działania – powiedział Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Prezes MPWiK m.st. Warszawy Renata Tomusiak dodała, że beneficjentami tej gigantycznej ekologicznej inwestycji będą mieszkańcy Warszawy, a dofinansowany szósty etap projektu na pewno nie jest ostatnim.

– Senat też angażuje się w działania na rzecz środowiska – zauważył z kolei Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, wspominając wczorajszą (23 listopada br.) senacką konferencję dotyczącą walki ze smogiem. Przy tej okazji wypowiedział się także Sekretarz Stanu w MŚ Paweł Sałek zaznaczając, że już 90 proc. kraju ma zrealizowane wymagania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, zgodnym z unijną dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. A NFOŚiGW – zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej – jest jednym z najlepszych w Europie przykładów na to, jak skutecznie finansować ochronę środowiska. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera dodał na koniec, że Warszawa, dzięki wsparciu m.in. NFOŚiGW, rozwija się równomiernie, a administracja rządowa włączy się w realizację – przez samorządy i spółki komunalne – zamierzeń w obszarze ekologii i dbałości o środowisko.

Mazowiecka wodno-ściekowa „rewolucja”, rozumiana jako osiągnięcie rzeczowych i ekologicznych efektów, zakończy się w 2024 r. Projekt przyczyni się do podłączenia 5700 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie trzech miast. Najwięcej prac odbędzie się w Warszawie, gdzie zaplanowano: budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację pompowni ścieków, modernizację oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Natomiast w Pruszkowie wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa, a w Wieliszewie koło Serocka modernizacji ulegnie Stacja Uzdatniania Wody „Wieliszew”, zaopatrująca w wodę północne dzielnice Warszawy.

To już druga umowa z MPWiK w Warszawie w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Poprzednią, na realizację piątej fazy wodno-ściekowego projektu stolicy, NFOŚiGW podpisał w czerwcu 2016 r. Opiewała ona na 541 mln zł dotacji z Unii Europejskiej przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia – ponad 1 mld zł. Jej realizacja zakończy się w połowie 2021 roku. Wcześniejsze etapy warszawskiego przedsięwzięcia (I-IV), dofinansowane były z poprzednich perspektyw unijnych (programu przedakcesyjnego ISPA, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013). W sumie, wielofazowy warszawski projekt (I-VI), od 2000 r. do 2023 r. otrzyma blisko 3,3 mld zł z unijnych pieniędzy, którymi dysponuje Narodowy Fundusz.

Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – szczegóły na temat realizowanych etapów projektu (fazy I-VI)

Beneficjent: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Dotychczas zrealizowano IV fazy projektu, w ramach których wykonano:

 • w zakresie zaopatrzenia w wodę:
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Północnego („Wieliszew”);
  • modernizację technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego („Filtry”);
  • modernizację Zakładu Wodociągu Praskiego;
  • budowę sieci wodociągowej – 22,6 km;
  • modernizację sieci wodociągowej – 139 km;
  • podłączenie 2 856 nowych użytkowników sieci wodociągowej;
 • w zakresie gospodarki ściekowej:
  • układ przesyłowy dla Oczyszczalni Ścieków Południe (ok. 20 km kolektorów przesyłających ścieki surowe oraz odprowadzających ścieki oczyszczone z oczyszczalni);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – zwiększenie przepustowości z 240 000 m3/d do 435 300 m3/d, wykonano stację termicznej utylizacji osadów;
  • budowę układu przesyłowego ścieków (w tym syfon pod Wisłą) z Warszawy lewobrzeżnej do Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (ok. 10,5 km);
  • modernizację i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Pruszków;
  • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
  • modernizację 55 km sieci kanalizacyjnej;
  • budowę 72,6 km sieci kanalizacyjnej;
 • podłączono 10 396 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej;
 • koszt całkowity – 4,8 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 2,12 mld zł;
 • wsparcie NFOŚiGW:
  • współfinansowanie projektu pożyczką płatniczą z limitem max. 198 mln zł;
  • współfinansowanie projektu pożyczką inwestycyjną w wysokości 468,77 mln zł z terminem spłaty do 2023 r.

Kolejna V faza (projekt duży z Decyzją Komisji Europejskiej z dn. 1.03.2017 r.) w realizacji obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 39,95 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 25,67 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 1,03 km;
 • modernizację sieci wodociągowej – 0,79 km;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 13 214;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 4 270;
 • koszt całkowity – 1,045 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 541,9 mln zł.

Następna, VI faza obejmuje:

 • budowę kanalizacji sanitarnej – 30,48 km;
 • modernizację kanalizacji sanitarnej – 4,03 km;
 • budowę sieci wodociągowej – 23,19 km;
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (gospodarka biogazowa);
 • modernizację Oczyszczalni Ścieków Południe;
 • modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Północnego („Wieliszew”);
 • liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej – 5 700;
 • liczba nowych użytkowników sieci wodociągowej – 6 720;
 • koszt całkowity – 1,23 mld zł;
 • dofinansowanie ze środków UE – 637,5 mln zł.

Źródło: NFOŚiGW

URE ogłasza, że w 2018 stawka OZE nie wpłynie na nasz rachunek za prąd

Niedawno na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja na temat tego, jaka będzie kwota stawki OZE w 2018 roku.

Wynosi ona równo… zero złotych. W sytuacji, w której wszystkie pozostałe składowe ceny prądu utrzymałyby się na tym samym poziomie, jego koszt spadnie. To jednak mało prawdopodobne. Od jakiegoś czasu rośnie cena węgla, który jest głównym surowcem energetycznym w Polsce. Wygląda więc na to, że niezależnie od pominięcia opłat OZE, podwyżki cen prądu są bardzo prawdopodobne. Mimo wszystko, konsumenci w 2018 roku nie będą dodatkowo płacić za wspieranie źródeł odnawialnej energetyki.

Obecnie stawka opłaty OZE wynosi 3,7 zł za MWh. Biorąc pod uwagę, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie średnio od 2 do 3 MWh energii rocznie, mowa tutaj o oszczędnościach rzędu… 9 – 10 zł. Zmianę tą odczują w większym stopniu odbiorcy tacy jak zakłady przemysłowe o większym zużyciu.

Jak podaje URE :

„Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.) informuję, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi: 0,00 zł/MWh

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają
w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo energetyczne opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której
mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku.

W przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania
taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w niniejszej
Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami
końcowymi od dnia 1 stycznia 2018 r. stosować opłatę OZE według stawki opublikowanej
w niniejszej Informacji. ”

Źródło : Urząd Regulacji Energetyki

Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową

Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł beneficjent otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu realizowany będzie do końca 2020 r.

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podpisano 24 listopada br. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę. Ze strony kołobrzeskiej spółki obecny był Prezes Zarządu Paweł Hryciów.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego, gminy i aglomeracji Kołobrzeg. Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej wpłynie na przyłączenie 202 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, a ponadto 75 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowane zadania obejmą między innymi: zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku poprzez ich fermentację metanową powiązaną z produkcją energii elektrycznej; budowę ok. 2 km i przebudowę ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej; budowę ok. 0,3 km oraz przebudowę ok. 5,5 km sieci wodociągowej; wykonanie stacjonarnego i mobilnego systemu informatycznego klasy GIS (Geographical Information System) wspomagającego zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną; a także zakup dwóch specjalistycznych samochodów (ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych).

Źródło: NFOŚiGW

NFOŚiGW wesprze lidera inwestycji samorządowych. Gmina Jarocin dostanie unijne 12 mln zł

Parki, skwery i przyuliczna zieleń w Jarocinie zyskają nowe życie. Ponad 32 hektary zostaną zagospodarowane lub odnowione za pieniądze z Unii Europejskiej. NFOŚiGW przyznał gminie dotację 12 mln zł z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Umowę dotyczącą jarocińskiego projektu – o całkowitej wartości 16 691 358,43 zł – podpisano wczoraj (22 listopada br.) w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz reprezentował Wiceprezes Zarządu Roman Wójcik, a beneficjenta – Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki.

Wsparcie na rozwój zieleni miejskiej otrzyma gmina, która zdobyła najlepszą pozycję w rankingu branżowego pisma „Wspólnota” za najwyższe średnie wydatki inwestycyjne w latach 2014-2020 w grupie miast na prawach powiatu. Miasto Jarocin jest także liderem ogólnopolskiego programu „Mieszkanie Plus”.

Przedsięwzięcie obejmie cztery obszary Jarocina. Zaplanowano rewaloryzację założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie, a także zagospodarowanie terenów zieleni przyulicznej i skweru przy ul. Wojska Polskiego oraz w parku przy ul. Szubianki w Jarocinie. Przedsięwzięcie obejmie też miejsce upamiętnienia działalności pierwszego oddziału Powstania Wielkopolskiego pod dowództwem
Majora Zbigniewa hr. Ostroroga Gorzeńskiego. W parku jego imienia powstaną rzeźby Majora oraz powstańców.

Łącznie na terenie ponad 32 hektarów przewidziano częściową wymianę drzewostanu oraz tworzenie „zielonej bariery” w pasach przyulicznych poprzez dokonanie nasadzeń drzew, krzewów oraz bylin. W ramach inwestycji planuje się też kompensację ubytków zieleni polegającą m.in. na uzupełnieniu roślinności istniejącej o szlachetne drzewa i krzewy rodzimego pochodzenia. Dodatkowo powstaną ścieżki z nawierzchni wodoprzepuszczalnej i obiekty małej architektury (np. ławki czy huśtawki).Prace powinny zakończyć się w listopadzie 2019 r.

Projekt jest zgodny z głównym celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, jakim jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Źródło: Notatka prasowa NFOŚiGW

NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wparcia ze środków unijnych i krajowych, którymi dysponuje NFOŚiGW. Podpisanie umów w tej sprawie odbyło się 20 listopada w czasie konferencji NFOŚiGW z doradztwa energetycznego w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy regionu Podlasia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Była to też okazja do podpisania aż siedmiu umów o dofinansowanie prośrodowiskowych projektów, które będą realizowane na Podlasiu. Spotkanie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy oraz przedstawicieli władz miejskich Łomży, Bielska Podlaskiego, Grajewa i Kolna, a także zaproszonych parlamentarzystów i samorządowców.

– Realizowany pakiet projektów to wydatkowanie ponad 42 mln zł nie tylko na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, lecz przede wszystkim na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Zadania te ujęte w strategicznych dokumentach kierunkowych regionu nabierają więc realnego wymiaru w rozwoju Podlasia – powiedział podczas spotkania Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Z kolei Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zauważył, że projekty, w sprawie których podpisano umowy są wielkim sukcesem dla Podlasia. – Środki, które wpłyną do Łomży poprzez realizację Parku Jan Pawła II, czy przez inwestycje w naszych spółkach miejskich, przyczynią się do rozwoju miasta, o którym wspomniał Prezes NFOŚiGW. Cieszymy się, że nasze projekty są pozytywnie opiniowane, dzięki czemu jest możliwość pozyskania dotacji, na co Łomża czekała – powiedział.

Cztery z siedmiu projektów realizowane będą na terenie Łomży. Największy z nich będzie polegał na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz uporządkowaniu łomżyńskiej gospodarki wodno-ściekowej. Wartość całkowita inwestycji to 52 319 363 zł, przy czym dofinansowanie z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 27 125 261 zł. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń, bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Zostanie przeprowadzona modernizacja sieci, systemu cieplnego i wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania, usprawnieniu działania części mechanicznej, biologicznej i osadowej.

Drugim co do wielkości przedsięwzięciem w Łomży będzie rozbudowa ciepłowni miejskiej. Całkowity koszt projektu to 26 777 100 zł, a dofinansowanie z unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 9 843 759 zł. Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji energetycznego spalania o jedno źródło ciepła – kocioł wodny opalany biomasą leśną o mocy ok. 12,5 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 30 583,38 [ Mg CO2/tok].

Kolejna łomżyńska inicjatywa będzie polegała na rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Pielgrzyma w Łomży. Całkowity koszt projektu to 4 996 966 zł, w tym dofinansowanie z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego wyniesie 1 987 143 zł. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 6,07 ha, z czego 4,61 ha stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw, założenie trawników i łąk kwietnych. W ramach projektu powstanie infrastruktura dodatkowa w postaci ścieżek, ławek, koszy na śmieci,
oświetlenia, fontanny i tężni solankowej.

Ostatni w Łomży projekt dotyczy przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 2 400 533 zł, przy unijnym wsparciu w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, wynoszącym 1 771 076 zł. W ramach projektu będzie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy ul. Akademickiej 22 w Łomży), który będzie służył obsłudze 75,3 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Łomża i Śniadowo. Kompleksowe podejście inwestycyjne oraz edukacyjne pozwoli zapobiegać powstawaniu odpadów. Przewiduje się produkcję audycji radiowych, emitowanych na antenie lokalnego radia, umieszczenie
filmu promocyjnego na stronie operatora ZGO, utworzenie strony internetowej dedykowanej dzieciom oraz emitowanie w lokalnej telewizji. Planowane jest również wydanie eko-poradnika dla mieszkańców w wersji papierowej i on-line.

Wśród pozostałych projektów z Podlasia, które otrzymają dofinansowanie jest jeszcze inwestycja na zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim (całkowity koszt – 2 176 687 zł, dofinansowanie z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – 1 782 523 zł). Projekt obejmuje 6 obszarów na terenie Bielska Podlaskiego o łącznej powierzchni 9,95 ha. Zostaną utworzone tereny zielone o łącznej powierzchni 3,02 ha. W ramach projektu wykonane zostaną prace m.in. z zakresu rozwoju zieleni, w tym utworzone zostaną wielopiętrowe założenia zieleni oparte na gatunkach rodzimych, wykonane zostaną elementy małej architektury, oświetlenia i ścieżki tematycznej.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie doczeka się zakupu samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4×4, na który otrzyma dofinansowanie z puli środków krajowych NFOŚiGW – 289 150 zł w ramach programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. W ramach projektu OSP w Grajewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy , który wyposażony będzie m.in. w silnik o mocy min. 220 kW, napęd 4×4, działko wodno-pianowe, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, zbiornik wody o pojemności min. 4500 1, wciągarkę oraz maszt oświetleniowy.

Z tego samego instrumentu finansowego będzie pochodziło wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie, dzięki czemu zakupiony zostanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dofinansowanie z puli środków krajowych wyniesie 130 000 zł. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolno istotnie wpłynie na zwiększenie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia ratowniczego społeczeństwa, środowiska i infrastruktury miasta Kolno i powiatu kolneńskiego. Samochód wyposażony będzie w podwozie terenowe z napędem 4×4, przystosowanym do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

 

Źródło: Informacja Prasowa NFOŚiGW

Lekarze w Krakowie rozdadzą bezpłatnie 5 tys. masek antysmogowych

Chcemy pomóc mieszkańcom zabezpieczyć się przed smogiem oferując im bezpłatne maseczki – powiedział PAP dyrektor biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa Maciej Grzyb. „Chcemy, aby to lekarz zadecydował, kto taką maseczkę otrzyma” – podkreślił.

Mamy w tym momencie 5 tysięcy maseczek. Są to maseczki z wymiennym filtrem PM 2.5, czyli takim filtrem węglowym, który zatrzymuje te najmniejsze cząstki znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu” – powiedział PAP dyrektor biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa Maciej Grzyb.

Maski antysmogowe będą dystrybuowane od połowy grudnia w wybranych poradniach pulmonologicznych na terenie Krakowa. Będa mogli je otrzymać pacjenci podczas wizyt lekarskich.

Chcemy, aby te maseczki rozdawali lekarze, aby to oni zadecydowali, kto maskę może otrzymać” – zaznaczył dyrektor biura prasowego UM Krakowa. Jak tłumaczył, chodzi o wykluczenie osób, które z uwagi na chorobę układu oddechowego mogą mieć przeciwskazania do noszenia takiej maski antysmogowej.

Jak zaznaczył, maseczki będą dostępne dla mieszkańców w dwóch rozmiarach – dla osób dorosłych i dla dzieci.

Dodatkowo zdecydowaliśmy jeszcze o zakupie tysiąca kolejnych masek i to będą maski rozdawane osobom starszym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej” – poinformował Grzyb.

Podkeślił, że jest to pilotażowa akcja. „Chcemy się zorientować, w jaki sposób te maseczki zostaną przyjęte przez mieszkańców Krakowa tzn., czy będzie to pozytywne przyjęcie, czy być może pojawią się jakieś problemy i na tej podstawie wyciągniemy wnioski” – mówił Grzyb. Jak dodał, jeżeli bedzie taka konieczność, zostaną zakupione kolejne partie masek.

Urzędnik zaznaczył także że „Kraków od lat walczy z przyczynami powstawania smogu, czyli wymieniamy stare nieekologiczne piece, inwestujemy także miliony złotych w nowoczesną komunikację, wymieniając stare autobusy na nowe autobusy”.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

NFOŚiGW przekaże 5 mln zł na modernizację systemu ciepłowniczego Nidzicy

Wsparcie w wysokości 5 199 997,09 zł będzie pochodziło z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej Zmniejszenie emisyjności gospodarki, poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii zodnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: Artur Michalski, Wiceprezes Zarządu Funduszu oraz Andrzej Jabłonka, Prezes Zarządu PUGK Nidzica.

Projekt polega na budowie kotłowni w oparciu o dwa kotły opalane biomasą o mocy 5 MW i 2,5 MW wraz z instalacją odzysku ciepła ze spalin o mocy 1,15 MW. Zaplanowane w ramach przedsięwzięcia działania to m.in.: prace demontażowe i rozbiórkowe; budowa budynku kotłowni i składu opału (biomasa); prace ziemne i drogowe, ogrodzenie, przyłącza i zagospodarowanie terenu; budowa sieci zewnętrznych i przyłączy; dostawa i montaż technologii kotłowni (kotły o mocy 2,5 MW i 5 MW, kondensator spalin wraz kominem) oraz instalacji sanitarnych, elektrycznych i AKPiA. Na całość inwestycji PUGK Nidzica wyda 16 997 950,60 zł.

W wyniku realizacji tego ekologicznego przedsięwzięcia szacuje się roczny spadek emisji gazów cieplarnianych na poziomie 5 068,83 [Mg CO2/rok]. Natomiast produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE wyniesie – 12 964,12 [MWht/rok].

Źródło: Informacja prasowa NFOŚiGW

TCHÓRZEWSKI: SZUKAMY ROZWIĄZAŃ, KTÓRE PRZYNOSZĄ KORZYŚCI ZARÓWNO EKONOMICZNE, JAK I SPOŁECZNE ORAZ ŚRODOWISKOW

– Projekt w Gilowicach to pierwszy krok do rozwoju technologii wydobycia metanu z pokładów węgla w znacznie szerszej skali – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski 6 listopada 2017 r. w Gilowicach. Podczas spotkania przedstawiono wyniki projektu badawczego dotyczącego pozyskiwania metanu z pokładów węgla realizowanego przez PGNiG we współpracy z PIG-PIB.

– Chcemy, aby upowszechnienie tej technologii skutkowało zwiększeniem potencjału wydobywczego gazu w Polsce nawet o miliard m3 gazu rocznie – powiedział minister energii. Dodał, że w ten sposób ograniczymy zależność od importu surowców z zagranicy, z pozytywnym skutkiem dla gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Szef resortu energii dodał, że usuwanie metanu z pokładów węgla oznacza zwiększenie bezpieczeństwa pracy górników oraz obniżenie kosztów wydobycia, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji metanu do atmosfery. Wskazał również, że to istotnie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania i obniżenie kosztów działalności kopalń węgla kamiennego w Polsce. – Chcemy w ten sposób zwiększyć rentowność i konkurencyjność górnictwa w Polsce – podkreślił.

Minister wskazał, że ten projekt pokazuje także, że Śląsk i jego bogactwa mają w sobie olbrzymi potencjał, który czeka na odkrycie. – Nasz rząd jest zdeterminowany, żeby inwestować w regiony oraz rozwijać nowe innowacyjne projekty i gałęzie przemysłu – podkreślił. – Jeżeli cały projekt GEO-METAN, którego elementem są prace w Gilowicach, okaże się sukcesem, na co szczerze liczę, to Górny Śląsk będzie wielkim beneficjentem tej nowej w polskich warunkach metody pozyskania gazu ziemnego – dodał. 

***

Projekt badawczy PGNiG S.A. w ramach konsorcjum z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIG-PIB) to realizacja projektu strategicznego Innowacyjne metody poszukiwania i wydobycia węglowodorów w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r.

Projekt Gilowice jest pierwszym etapem przedsięwzięcia badawczego GEO-METAN. Jego celem jest rozwój krajowych technologii poszukiwania, wydobycia i komercyjnego wykorzystania metanu z pokładów węgla kamiennego, w tym zastosowania przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów planowanych do eksploatacji.

Źródło: Ministerstwo Energii

Podhale i Toruń rozbudują swoje systemy geotermalne dzięki unijnemu wsparciu

Dwie pierwsze umowy dotyczące wytwarzania energii ze źródeł geotermalnych z podłączeniem
tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej zawarł 7 listopada 2017 r. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Unijne pieniądze na rozbudowę systemów
geotermalnych otrzymają: Geotermia Podhalańska – 12,2 mln zł oraz Geotermia Toruń – 19,5 mln
zł. Łączna wartość całkowita obu projektów wyniesie 73 mln zł.
Uroczyste podpisanie umów odbyło się w siedzibie Ministerstwa Środowiska w obecności m.in.: prof.
Jana Szyszko – Ministra Środowiska, Sławomira Mazurka – Podsekretarza Stanu w MŚ, o. dr.
Tadeusza Rydzyka, CSSR – pomysłodawcy idei uciepłownienia Torunia energią geotermalną oraz Lidii
Kochanowicz-Mańk – dyrektor finansowej Fundacji Lux Veritatis. Przybyli również posłowie: Anna
Paluch i Jan Duda. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: dr
Kazimierz Kujda – Prezes Zarządu i Artur Michalski – Zastępca Prezesa NFOŚiGW. Beneficjentami
projektów zostały: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. z siedzibą w
Bańskiej Niżnej, w imieniu której umowę podpisał Wojciech Ignacok (Prezes Zarządu) oraz Geotermia
Toruń Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w imieniu której umowę zawarł Ojciec Jan Król (Prezes
Zarządu).
W swojej wypowiedzi prof. Jan Szyszko podkreślił aktywność Polski na szczycie klimatycznym
(COP23), który rozpoczął się 6 listopada w Bonn. To zaangażowanie przekłada się na podpisanie
umów, a więc działania praktyczne zmierzające do ograniczenia emisji CO2, przyczyniając się do
wypełniania naszych zobowiązań wynikających z Porozumienia Paryskiego.
Dr Kazimierz Kujda wskazał, że to wydarzenie jest kontynuacją spotkania z trzeciej dekady września
2017 r., w trakcie którego NFOŚiGW zawarł umowy z 5 gminami na realizację badawczych odwiertów
geotermalnych. Podkreślił, że NFOŚiGW posiada środki finansowe i kontynuuje nabory w projektach z
obszaru odnawialnych źródeł energii, wśród których na czoło wysuwa się energia geotermalna.
Wypowiedź tą rozszerzył Artur Michalski, który przedstawił prezentację Wspieranie inwestycji
dotyczących wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w której zestawił możliwości uzyskania
dofinasowania ze środków unijnych (I oś priorytetowa POIiŚ) oraz ze środków własnych NFOŚiGW na
ten obszar projektów.
Źródłem dofinansowania obydwu geotermalnych przedsięwzięć będzie unijny Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020, I oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności
gospodarki, poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.
Projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła energii
cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.” uzyskał dofinansowanie w kwocie nie większej niż 12,2
mln zł, przy zakładanych całkowitych kosztach projektu – 32,7 mln zł. Planowany do uzyskania efekt
ekologiczny po zakończeniu inwestycji to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych
mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE na poziomie 9,6 GWh/rok, a szacowany roczny
spadek emisji gazów cieplarnianych oszacowano na 2,4 tys. ton CO2/rok.

Z kolei inwestycja „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu, wykorzystującej istniejące otwory TG-
1 i TG-2” uzyskał dofinasowanie w kwocie nie większej niż 19,5 mln zł, przy zakładanych całkowitych
kosztach projektu – 40,3 mln zł. Planowany do uzyskania efekt ekologiczny po zakończeniu inwestycji
to produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE na poziomie 81,5 GWh/rok, a szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych – 13,5 tys. ton CO2/rok.
Narodowy Fundusz zakończył unijne postępowanie konkursowe numer POIiŚ/1.1.1/1/2016 dla
poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz
z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, którego alokacja wyniosła 210 mln zł.
Ocenie poddano 14 wniosków przedsiębiorców, z których 9 uzyskało ocenę pozytywną.
Beneficjentami będą (licząc od największej kwoty dofinansowania):
1) G-TERM ENERGY Sp. z o.o.; projekt „Wykonanie odwiertów geotermalnych w Stargardzie”;
wnioskowana kwota dotacji: 40,1 mln zł;
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie; projekt „Zwiększenie
wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez budowę
instalacji wykorzystującej biomasę”; wnioskowana kwota dotacji: 21,6 mln zł;
3) Geotermia Toruń Sp. z o.o.; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej w Toruniu,
wykorzystującej istniejące otwory TG-1 i TG-2”; wnioskowana kwota dotacji: 19,5 mln zł;
4) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska S.A. w w Bańskiej Niżnej;
projekt „Rozbudowa systemu geotermalnego w celu zwiększenia mocy odnawialnego źródła
energii cieplnej dla PEC Geotermia Podhalańska S.A.”; wnioskowana kwota dotacji: 12,2 mln zł;
5) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej; projekt „Budowa
ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW (5 MW +12 MW) w Białej Podlaskiej”;
wnioskowana kwota dotacji: 10,6 mln zł;
6) Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łomży; projekt „Rozbudowa
Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako
paliwa”; wnioskowana kwota dotacji: 9,8 mln zł;
7) Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy; projekt
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej bazującej na
produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”; wnioskowana kwota dotacji: 5,2 mln zł;
8) BANIA Sp. z o.o.; Sp.k. w Białce Tatrzańskiej; projekt „Budowa ciepłowni geotermalnej
zasilającej w ciepło i chłód obiekty kompleksu turystycznego bania wraz z rurociągami i
urządzeniami do dystrybucji ciepła i chłodu”; wnioskowana kwota dotacji: 2,1 mln zł;
9) VEOLIA Energia Poznań S.A.; projekt „Budowa kotła na biomasę w Świebodzinie”;
wnioskowana kwota dotacji: 0,8 mln zł.

 

Źródło: Informacja prasowa NFOŚiGW

 

Trwa nabór wniosków na wymianę kotłów w ramach programu „ZORZA”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach uruchamił program „ZORZA – Czyste powietrze nad świętokrzyskim”. Zakłada on refundację części kosztów wymiany starych pieców grzewczych na ekologiczne lub podłączenia się do sieci centralnego ogrzewania.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach informuje, że na posiedzeniu w dniu 31 października 2017 r. podjął decyzję o zakończeniu z dniem 17 listopada 2017 r. naboru wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

 Program

„ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim.

ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
(działanie zgodne z pkt. B.III.1.3 listy przedsięwzięć priorytetowych)

Wyjaśnienia dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Programu:  „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim w kontekście potencjalnej możliwości wystąpienia pomocy publicznej.

W sytuacji, gdy w domu jednorodzinnym, w którym realizowana jest   inwestycja (np. wymiana pieca/kotła) jest prowadzona  działalność gospodarcza, zachodzą  przesłanki wystąpienia pomocy publicznej. W takim przypadku, w celu zachowania zgodności z Programem, koszty kwalifikowane będą pomniejszane proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej pod działalność gospodarczą.

Przykład:

 • koszt zakupu i  montażu wynosi 16 000 zł (piec 5 klasa),
 • powierzchnia domu jednorodzinnego 200 m2,
 • powierzchnia  przeznaczona pod działalność gospodarczą 20 m2.

  Wartość kosztów kwalifikowanych wynosić będzie:
  20 m2/200 m2=10% = udział powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w odniesieniu do całej powierzchni domu,
  10%*16 000 zł = 1 600 zł = koszty odliczane od kosztów kwalifikowanych,
  16 000 zł – 1 600 zł = 14 400 zł = koszty kwalifikowane,
  25%*14 400 = 3 600 zł = maksymalna dotacja.

  W takim przypadku ustalenie kosztów kwalifikowanych nie wymaga korekty wniosku, dokonywane jest przez Wojewódzki Fundusz w uzgodnieniu z Wnioskodawcą, przed podpisaniem umowy dotacji.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach