Spotkanie animacyjne RPO

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców z Województwa Świętokrzyskiego na bezpłatne spotkanie animacyjne dot. założeń i zasad aplikowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.
Spotkanie odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym (Budynek Dworu Starostów Chęcińskich- Podzamcze 45, 26-060 Chęciny) w dniu 13 listopada br. tj. poniedziałek o godz. 10.00.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: aneta.slawek@rcnt.pl do dnia 10 listopada br.
W treści maila proszę podać imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji oraz numer telefonu.

Zapraszamy także do zapoznania się ze stroną: http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl i http://tydzienprzedsiebiorczosci.pl https://www.facebook.com/events/241542863041573/?fref=ts

UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH PODPISANE

Minister energii Krzysztof Tchórzewski 27 października 2017 r. podpisał kolejne umowy o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałań 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii z OZE oraz 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego ME pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej.

Beneficjentami podpisanych umów są ENEA Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja S.A.

ENEA Operator S.A. otrzyma dofinansowanie w kwocie prawie 71 mln zł na

a)     budowę stacji 110/15 kV:

 • Suchy Las
 • Kostrzyn II
 • Szczepankowo,

w ramach trzech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.1.2.

b)     budowę sieci inteligentnej na terenie:

 • środkowej Wielkopolski (OD Poznań cen.)
 • północno-zachodniej Polski (OD Szczecin)
 • północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.),

w ramach trzech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1.

Z kolei Tauron Dystrybucja S.A. otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 34 mln zł na:

 • modernizację rozdzielni SN w stacjach WN/SN na terenie województwa śląskiego
 • budowę i wymianę rozdzielni SN  w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej
 • budowę i modernizację sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego
 • modernizację` rozdzielnic SN w rozdzielniach sieciowych SN zasilających obszary miejskie województwa dolnośląskiego,

w ramach czterech umów o dofinansowanie z poddziałania 1.4.1.

***

Ze wsparcia w zakresie poddziałań:

 • 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzanie energii z OZE  mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej o napięciu co najmniej 110 kV, umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii pochodzącej z odnawialnego źródła do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sieci dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.
 • 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym mogą skorzystać wnioskodawcy, których projekty dotyczą budowy, i przebudowy systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związanych z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci w celu m.in. ograniczenia strat sieciowych i/lub zwiększenia możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii.

 

Źródło: Ministerstwo Energii

Miliony ze środków NFOŚiGW na budowę efektywnego systemu ciepłowniczego w Tarnowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał 30 października br. umowę o dofinansowanie pierwszego kogeneracyjnego projektu. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie otrzyma 55 mln zł na przedsięwzięcie „Budowa efektywnego systemu energetycznego miasta Tarnowa z wykorzystaniem energii odnawialnej i skojarzonego wytwarzania”.

 

Źródłem dofinansowania w formie pożyczki będzie program priorytetowy NFOŚiGW – Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze. Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 65 mln zł (64 952 800 zł). Umowę w tej sprawie 30 października 2017 r. w Troi Podkarpackiej (w miejscowości Trzcinica koło Jasła) podpisali: Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Artur Michalski oraz Prezes Zarządu MPEC Tarnów Krzysztof Rodak i Wiceprezes Tadeusz Sieńczak, w obecności senator Ziemi Krośnieńskiej – Alicji Zając oraz innych parlamentarzystów i władz samorządowych.

 

Celem realizacji projektu jest wypełnienie przez system ciepłowniczy miasta Tarnowa wymogów efektywnego systemu ciepłowniczego wynikających z dyrektywy 2012/27/UE, w którym obecnie zasadnicza część produkcji ciepła jest prowadzona w kotłach węglowych. Nie spełnianie tego warunku ogranicza jednocześnie dostęp do środków Unii Europejskiej na modernizację sieci ciepłowniczych i likwidację lokalnych źródeł niskiej emisji.

 

Przedsięwzięcie polega na budowie źródła w technologii wysokosprawnej kogeneracji o mocy 38,5 MW oraz instalacji 180 kolektorów słonecznych o mocy 340 kW. W wyniku realizacji inwestycji do produkcji ciepła w co najmniej 50% wykorzystywane będzie połączenie energii ze źródeł odnawialnych oraz kogeneracji, dzięki czemu system ciepłowniczy miasta Tarnowa spełni jeden z wymogów wskazanych w dyrektywie 2012/27/UE. Ponadto – z uwagi na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych – nastąpi efekt w postaci znaczącego zmniejszenia jednostkowej emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ilość wytworzonej energii elektrycznej wyniesie 40 000 MWh, natomiast energii cieplnej 380 298 GJ. Zastosowana technologia spełnia warunek wysokosprawności dzięki czemu oszczędność energii pierwotnej wyniesie 24,2 %.

 

Realizacja tarnowskiej inicjatywy przyniesie wymierne korzyści ekologiczne, w tym przede wszystkim wpłynie na ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (19 000 Mg/rok) oraz zmniejszenie emisji: SOx (205 Mg/rok), NOx (41 Mg/rok) i pyłu (57 Mg/rok). Pozostałe spodziewane efekty to: ilość wytworzonej energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji – 36 000 MWh/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji – 340 000 GJ/rok; ilość wytworzonej energii cieplnej w kolektorach słonecznych – 1,1 GJ/rok; zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – 160 000 GJ/rok.

 

Do 20 grudnia 2018 r. będzie trwał jeszcze nabór w ramach programy priorytetowego NFOŚiGW Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze, z którego pochodzi dofinansowanie dla tarnowskiego przedsięwzięcia. Warunkiem uzyskania wsparcia na modernizację sieci ciepłowniczej jest wykazanie, że system ciepłowniczy spełnia warunki efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE. Do produkcji ciepła lub chłodu należy wykorzystywać w co najmniej: 50% energię ze źródeł odnawialnych, 50% ciepło odpadowe, 75% ciepło pochodzące z kogeneracji lub w 50% połączenie takiej energii i ciepła. Na chwilę obecną tylko niewielka liczba systemów może wykazać się spełnieniem tego kryterium i dotyczy to głównie obszaru dużych miast wojewódzkich. Stąd najbardziej predystynowanym odbiorcą pomocy w ramach programu są przedsiębiorstwa ciepłownicze z małych i średnich miast. Celem udzielanego wsparcia jest poprawa efektywności tych systemów ciepłowniczych, których zarządcy mogliby uzyskać dostęp do finansowania zewnętrznego inwestycji sieciowych, a jednocześnie unowocześnić i dostosować, do zaostrzanych norm emisyjności, swoje jednostki wytwórcze. Narodowy Fundusz oferuje program, którego efektem będzie wzrost liczby systemów ciepłowniczych spełniających wysokie parametry jakościowe wytwarzanej energii oraz stymulacja procesów inwestycyjnych niezbędnych do utrzymania ich funkcjonalności w dobie dynamicznych zmian rynkowych, technologicznych i legislacyjnych. Budżet programu wynosi 500 mln zł. Beneficjentem wsparcia mogą zostać przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, której głównym celem jest produkcja energii cieplnej na cele komunalno-bytowe w ramach systemu ciepłowniczego, który na dzień składania wniosku nie spełnia warunków efektywności w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

 

Informacje o programie dostępne są pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/wsparcie-przedsiewziec/czesc-3-efektywne-systemy-cieplownicze-i-chlodnicze/

 

Źródło: notatka prasowa NFOŚiGW

200 nowych autobusów dla polskich miast

W Ministerstwie Rozwoju podpisano trzy umowy na unijne dofinansowanie projektów transportowych realizowanych w Warszawie, Zielonej Górze i Świnoujściu. Łączna wartość inwestycji to prawie 684 mln zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) wyniesie ponad 350 mln zł.

Dzięki finansowaniu unijnemu w  polskich miastach pojawi się 200 nowych autobusów, w tym, co szczególnie cieszy, 180 elektrycznych. Plany inwestycyjne samorządów są pod tym względem zgodne z rządowymi zamierzeniami, które zakładają, że po naszych drogach będzie się poruszać więcej pojazdów z napędem elektrycznym” – podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

Inwestycja w Warszawie zakłada zakup 130 autobusów elektrycznych oraz infrastruktury do ich ładowania. Pojazdy będą wykorzystywane na Trakcie Królewskim. Wartość inwestycji to 417,5 mln zł, w tym 180 mln zł unijnego dofinansowania.

W Zielonej Górze pojawią się 64 nowe autobusy – 47 elektrycznych (wraz ze stacjami ładowania) o długości 12 metrów i 17 sztuk 18-metrowych diesli. Projekt przewiduje ponadto budowę centrum przesiadkowego, rozbudowę Systemu Informacji Pasażerskiej, przebudowę pętli i przystanków autobusowych oraz modernizację zajezdni i wiaduktu kolejowego. Wartość inwestycji wyniesie 257,39 mln zł. Kwota unijnego dofinansowania to 167,21 mln zł.

Świnoujście kupi 3 niskopodłogowe autobusy hybrydowe z napędem elektrycznym oraz 3 z układem napędowym Diesla i normą emisji spalin EURO 6. Koszt inwestycji to 8,97 mln zł, unijne dofinansowanie wyniesie 3,57 mln zł.

Jak dotąd podpisaliśmy w POIiŚ 38 umów o dofinansowanie rozwoju publicznego transportu. Samorządy wykorzystały już prawie 72 proc. funduszy na ten cel – 6,94 z 9,7 mld zł” – poinformował wiceminister rozwoju Witold Słowik.

Projekty z podpisanymi dotychczas umowami obejmują infrastrukturę tramwajową, zakup nowego taboru, budowę węzłów przesiadkowych, Inteligentne Systemy Transportowe, rozbudowę II linii metra. Realizowane są w Warszawie, Katowicach, Opolu, Krakowie, Wrocławiu, Tychach, Poznaniu, Toruniu, Gorzowie Wlkp., Stargardzie, Gdyni, Bydgoszczy, na terenie KZK GOP, w Gminie Siechnice, Gliwicach, Jaworznie, Zielonej Górze i Świnoujściu.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

NFOŚiGW: 130 mln zł w trzecim konkursie na kogenerację

Do 29 stycznia 2018 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czeka na wnioski o
dotację na źródła wysokosprawnej kogeneracji w ramach unijnego poddziałania 1.6.1. Budżet 130 mln
zł zostanie rozdysponowany między przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego i spółdzielnie.
Nabór rozpocznie się 30 listopada br.
W trzecim konkursie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1
Źródła wysokosprawnej kogeneracji, pod uwagę będą brane projekty polegające na budowie nowych lub
zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej
nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w
ramach POIiŚ instalacji).
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony
zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85%. Dofinansowanie może być
udzielone na przedsięwzięcia realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem tych, które zlokalizowane
są na terenie województwa śląskiego, bo dla nich przewidziano wsparcie w ramach poddziałania 1.7.3
POIiŚ.
To ostatni z trzech ogłoszonych w tym roku konkursów w ramach poddziałania 1.6.1 Źródła
wysokosprawnej kogeneracji. Pierwszy nabór NFOŚiGW przeprowadził w terminie od 30 czerwca do 30
września 2016 r. Wówczas wpłynęło 49 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 722 mln zł, przy
czym ich całkowity budżet szacowany był na ponad 2,2 mld zł. W wyniku oceny formalnej pozostało 48
wniosków, a po weryfikacji merytorycznej – do dofinansowania rekomendowano 28 projektów, których
wartość wyniosła ponad 1 mld zł, w tym bezzwrotna dotacja to kwota 294 mln zł. Kolejne 200 mln zł czeka
jeszcze do podziału w ramach drugiego konkursu, na który wnioski do NFOŚiGW mogą wpływać do 28
listopada br. (od 30 września) przy czym trwający nabór dedykowany jest przedsiębiorcom, jednostkom
samorządu terytorialnego i spółdzielniom, będącym koordynatorem lub członkiem klastra energii.
Szczegóły dotyczące trzeciego konkursu na kogenerację:
http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z- programu/zobacz-ogloszenia- i-wyniki- naborow-wnioskow/zrodla-
wysokosprawnej-kogeneracji- — iii-konkurs/art,1,zrodla- wysokosprawnej-kogeneracji- iii-konkurs.html

Unijne pieniądze po raz drugi na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej

Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej – zapowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł. Szanse na pieniądze mają: państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki organizacyjne.

 

Nabór – w ramach drugiego konkursu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – potrwa niecałe dwa miesiące, od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na październik przyszłego roku. Maksymalny poziom dofinansowania z Unii Europejskiej w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 85%.

 

Wsparcie będzie skierowane na projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, obejmującej takie elementy, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych); wymiana oświetlenia na energooszczędne; przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła; instalacja/przebudowa systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE); budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji; zastosowanie automatyki pogodowej; zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku; budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła; instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne; instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego); opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego; instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej; modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej; instalacja zaworów podpionowych i termostatów; tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”; przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25%.

 

Poprzedni konkurs z poddziałania 1.3.1 prowadzony był przez NFOŚiGW od 22 stycznia do 31 maja 2016 r. W ramach jego rozstrzygnięcia podpisano 171 umów, których koszty całkowite to 1 549 979 108,96 zł, w tym 1 119 736 350,48 zł z UE.

 

Szczegóły dotyczące drugiego konkursu z poddziałania 1.3.1:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach/art,1,1-3-1-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzytecznosci-publicznej-konkurs-ii.html

 

Źródło: Informacja prasowa NFOŚiGW

Mazowsze ma uchwałę antysmogową!

Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Wskazuje ona, jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które zostaną ograniczone. Nowe przepisy będą obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Szerokie konsultacje

 

– Przyjęcie uchwały antysmogowej to krok w dobrym kierunku. Stawką jest przecież zdrowie nas wszystkich. Astma, nowotwory, choroby układu oddechowego czy krążenia to konsekwencje złego stanu powietrza. Nic więc dziwnego, że od pewnego czasu mieszkańcy i samorządy apelowały o wprowadzenia na Mazowszu uchwały antysmogowej

 zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

 

Przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne. Mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać zarówno pisemnie, jak i ustnie, a spotkania informacyjne odbyły się we wszystkich miastach subregionalnych – Warszawie, Płocku, Radomiu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. Do projektu uchwały zgłoszono ponad 2,2 tys. uwag, wniosków i opinii, w większości pozytywnych. Wszystkie wnioski zostały wnikliwie przeanalizowane, a zasadne uwzględnione w projekcie uchwały. Finalny projekt uchwały stanowi konsensus rozbieżnych oczekiwań dotyczących jej zakresu.

Również ze strony gmin płynęły często przeciwstawne wnioski. Niektóre samorządy apelowały o wprowadzenie bardziej restrykcyjnych rozwiązań, czyli np. całkowitego zakazu spalania węgla czy skrócenie terminów przejściowych na wymianę pieców. Inne sugerowały odroczenie zmian. Rozpatrując sprzeczne opinie i formułując przepisy uchwały konieczne było znalezienie wyważonego konsensusu. W toku prac brano pod uwagę przede wszystkim cel, jakim jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu i związana z tym poprawa zdrowia mieszkańców. Kierowano się przy tym również zasadą proporcjonalności, polegającą na tym, że wdrożone uchwałą przepisy pozwolą na osiągnięcie oczekiwanego efektu ekologicznego przy proporcjonalnie najniższych kosztach i w najszybszym terminie.

 

– Mieliśmy bardzo dużo głosów poparcia dla samej idei wprowadzenia regulacji prawnych. Napłynęło do nas ponad 2,2 tys. uwag, wiele z nich uwzględniliśmy. Z kolei spośród 314 mazowieckich samorządów, którym projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania, jedynie 16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega problem złej jakości powietrza na terenie województwa i akceptuje wprowadzane regulacje

– podkreśla Marcin Podgórski, dyrektor Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych w UMWM.

piece zgodne z ekoprojektem

 

Podjęta uchwała antysmogowa ogranicza m.in. używanie pieców, kotłów i kominków, które nie spełniają wymagań ekoprojektu. Są to normy jednolicie określone dla całej Unii Europejskiej. Zawierają one minimalne wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza dla kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. kominków). Wszystko po to, aby zmniejszyć zużycie paliwa i zredukować zanieczyszczenia emitowane przez przestarzałe urządzenia. Przed zakupem pieca, warto upewnić się u sprzedawcy bądź producenta, czy posiada on certyfikat i jest zgodny z wymaganiami ekoprojektu. Należy też przy tym pamiętać, że rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowadzania do sprzedaży i użytkowania kotłów z rusztem awaryjnym. Ponadto uchwała zakazuje także palenia kiepskiej jakości opałem.

 

jakie zmiany wprowadza uchwała antysmogowa?

 

Uchwała antysmogowa dla Mazowsza wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:

 

 • od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu;
 • od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu;
 • użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności;
 • posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

 

co z przestrzeganiem przepisów uchwały antysmogowej?

 

Uchwała antysmogowa przewiduje możliwość skontrolowania stosowanych urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym zakresie mogą przeprowadzać straże miejskie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent miasta oraz upoważnieni pracownicy urzędów miejskich i gminnych, a także policja oraz Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a naruszający te przepisy muszą liczyć się z mandatem do 500 zł lubgrzywną do 5000 zł.  Na żądanie kontrolującego każdy użytkownik kotła, pieca lub kominka, zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że stosowane przez niego urządzenie grzewcze spełnia wymagania uchwały. Dokumentem takim może być instrukcja użytkowania, dokumentacja techniczna lub inny dokument. Wymóg ten dotyczy także stosowanego paliwa. Aby potwierdzić jego jakość użytkownik instalacji powinien posiadać odpowiedni dokument, np. fakturę zakupu paliwa lub świadectwo jakości. Dostawca węgla powinien na żądanie klienta przekazać mu świadectwo jakości, a klient ma prawo do informacji o sprzedawanym towarze, tj. o jego cenie, pochodzeniu czy parametrach i składzie.

 

wsparcie samorządowe i unijne

 

Mieszkańcy Mazowsza będą mogli liczyć na wsparcie samorządu województwa i Unii Europejskiej. Tylko w ramach RPO WM 2014-2020 na działania związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza, a także rozwój mobilności miejskiej zaplanowano ok. 111 mln euro. W poprzedniej perspektywie zrealizowano 66 projektów o wartości 325,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 164,6 mln zł. Udało się m.in.: przeprowadzić termomodernizacje kilkudziesięciu budynków publicznych. Powstały liczne instalacje solarne, zamontowano pompy ciepła, wybudowano również 6 elektrowni wiatrowych. Kolejnym źródłem wsparcia jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tylko w latach 2007-2016 na zadania poprawiające jakość powietrza WFOŚiGW w Warszawie przeznaczył ponad 385 mln zł, dofinansowując tymi środkami blisko 3 tys. zadań. Dzięki tej pomocy samorządy, instytucje oraz mieszkańcy Mazowsza wykonali szereg inwestycji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza, takich jak modernizacje kotłowni czy montaż pomp ciepła. Powstały również instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii m.in. kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.

Więcej na temat uchwały antysmogowej można znaleźć na stronie internetowej www.mazovia.pl

Wszelkie pytania należy kierować na adres: antysmog@mazovia.pl

 

Źródło: mazovia.pl

TAURON z nową inicjatywą na rzecz czystego powietrza pod Tatrami

TAURON uruchomił projekt rozwojowo-badawczy EKO-TATRY, który wpisuje się w ciąg inicjatyw Grupy TAURON służących ograniczaniu niskiej emisji. Projekt będzie prowadzony wspólnie z Powiatem Tatrzańskim. W ramach jego realizacji TAURON zamontuje i przetestuje nowoczesne systemy ogrzewania elektrycznego w domach jednorodzinnych położonych na Podhalu.

Nowy projekt TAURONA ma na celu sprawdzenie, w rzeczywistych warunkach, dostępnych technologii ogrzewania elektrycznego w aspekcie technicznym, ekonomicznym i ekologicznym. Pozyskane dzięki jego realizacji dane umożliwią rozwinięcie preferencyjnych taryf i cenników dla gospodarstw ogrzewających domy prądem. Oprócz technicznych parametrów w toku projektu zostaną również zbadane opinie i poziom satysfakcji klientów.

W projekcie wezmą udział domy jednorodzinne o powierzchni nie większej niż 180 mpołożone na Podhalu, w tych w rejonach, w których nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz gazowej. W wytypowanych obiektach przeprowadzony zostanie audyt energetyczny.
Na jego podstawie wybrane zostaną nieruchomości, w których projekt będzie realizowany.

W każdym budynku objętym projektem zainstalowane zostaną systemy ogrzewania elektrycznego zakupione przez TAURON. Wraz z nimi zamontowane zostanie również specjalistyczne opomiarowanie, dzięki któremu możliwy będzie monitoring kluczowych parametrów. Po zakończeniu sezonu grzewczego i zebraniu niezbędnych informacji opracowany zostanie raport, w którym uwzględniony zostanie nie tylko aspekt techniczny, ale także ekologiczny i ekonomiczny testowanego rozwiązania.

EKO-TATRY to projekt rozwojowo-badawczy, którego efekty będą wdrażane w kolejnych latach. Klienci już teraz w ramach oferty TAURON Ogrzewanie mają dostęp do szerokiego wyboru systemów grzewczych. TAURON gwarantuje bezpłatne doradztwo w doborze urządzeń i projekt nowej instalacji. W imieniu klienta są załatwiane formalności związane z ewentualną rozbudową przyłączy energii elektrycznej oraz te dotyczące składania wniosku o dofinansowanie w ramach lokalnych programów ochrony środowiska.

 Źródło: Tauron

18,6 mld zł na proekologiczne inwestycje od BOŚ Bank

Efektywność energetyczna, termomodernizacja, odnawialne źródła energii, redukcja
niskiej emisji – krajowe inwestycje realizowane w ramach każdej z tych dziedzin
od 1991 r. wspierane były w istotnym zakresie przez Bank Ochrony Środowiska.
Do końca 2016 r. wartość wszystkich przedsięwzięć proekologicznych zrealizowanych
przy współudziale finansowym BOŚ sięgnęła 50 mld zł. Łączna wartość kredytów
udzielonych przez Bank w tym czasie wyniosła 18,6 mld zł, a liczba zrealizowanych
inwestycji przekroczyła 59 tys.

W ostatnich latach w puli inwestycji proekologicznych współfinansowanych przez BOŚ coraz
większy udział mają przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej. Są tą zarówno
inwestycje w sektorze ciepłowniczym, jak budowa i modernizacja kotłowni (w tym także
projekty realizowane w budownictwie rodzinnym), instalacje odnawialnych źródeł energii,
budownictwo zrównoważone (BOŚ w 2017 r. zapowiedział np. wsparcie kredytowe budowy
domów drewnianych o konstrukcji szkieletowej).

– Bank istotnie angażuje się w nowe obszary biznesu, aktywnie odpowiada na potrzeby rynku.
Wsparcie przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, wprowadzanie nowych
rozwiązań produktowych wspierających projekty z obszaru szeroko pojętej ekologii
i zrównoważonego rozwoju biznesu to jedne z kluczowych kierunków opisanych
w Ramowej Strategii Rozwoju Banku Ochrony Środowiska na lata 2016 – 2020. Działania te

wpisują się ponadto w inicjatywy ujęte w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Premiera Morawieckiego – mówi Bogusław Białowąs, p.o. Prezesa Zarządu BOŚ. – Jako
polski Bank jesteśmy dedykowani do silnego zaangażowania w przedsięwzięcia rozwojowe
w skali całego kraju – dodaje.

Tylko w 2016 r. zostało sfinalizowanych ponad 2,5 tys. proekologicznych inwestycji
współfinansowanych przez BOŚ. Ich łączna wartość wyniosła 4 mld zł. W tym samym okresie
Bank zawarł ponad 1,4 tys. nowych transakcji z „pierwiastkiem eko” w tle o łącznej wartości
przekraczającej 1 mld zł.

Działalność BOŚ na rynku przedsięwzięć proekologicznych wyróżnia także ścisła współpraca
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi
Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Lasami Państwowymi.

Istotne są także działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowane
zarówno przez sam Bank, jak i powołaną przez niego Fundację BOŚ. Na początku
2017 r. Bank Ochrony Środowiska ruszył z projektem „Klony” – czyli cyklem regionalnych,
uroczystych spotkań z Klientami, podczas których wyróżniał tych przedsiębiorców, którzy nie
tylko stawiają na efektywność prowadzonego biznesu, ale i funkcjonują w harmonii ze
środowiskiem naturalnym. Podczas 11 uroczystości wyróżnienia trafiły do ponad
50 podmiotów. Szereg ogólnopolskich projektów prowadzi również Fundacja BOŚ, wśród nich
warto wymienić m.in. „Postaw na Słońce” – kampanię edukacyjną promującą mikroinstalacje
OZE, „Zieloną Ławeczkę” – akcję dot. zazieleniania przestrzeni miejskiej, „Brudno Tu” –
inwentaryzację dzikich wysypisk w Polsce.

Więcej szczegółowych informacji na temat trendów proekologicznych w Polsce, projektów
zrealizowanych przy udziale Banku Ochrony Środowiska i działań Fundacji BOŚ można
znaleźć w najnowszym Raporcie Ekologicznym – http://www.bosbank.pl/.

Źródło: Informacja prasowa BOŚ Bank

Rząd przekaże 150 mln zł na walkę ze smogiem w Krakowie i Skawinie

Kraków i Skawina dostaną rządowe pieniądze na walkę ze smogiem. Mają one trafić na rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej.

W najbliższych dniach zostanie w tej sprawie podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Krakowie, które dostarcza ciepło także do Skawiny. Efektem umowy będzie to, że NFOŚiGW przekaże 150 mln zł na budowę ponad 100 km odcinków sieci ciepłowniczej w Krakowie i Skawinie. Koszt tego projektu wyniesie prawie 300 mln zł, z czego połowę pokryje fundusz, a resztę MPEC.

To ważna ekologiczna inwestycja, która pomoże zlikwidować ogrzewanie domów szkodliwymi piecami węglowymi. Ich mieszkańcy będą mogli skorzystać z tańszego ciepła z sieci.- Ważne jest to, że rozbudowa sieci będzie realizowana nie tylko w Krakowie, ale także w Skawinie. Dzięki temu nasi sąsiedzi nie będą nas już tak truli – mówi Bolesław Kosior, wiceprzewodniczący klubu PiS w krakowskiej Radzie Miasta, który wczoraj zorganizował konferencję w tej sprawie. Umowa pomiędzy funduszem a MPEC miała być podpisana już wczoraj, ale termin został przesunięty, ponieważ okazało się, że nie będą mogli dojechać przedstawiciele NFOŚiGW z Warszawy.

Źródło: dziennikpolski24.pl