Wyświetlono 12 postów - 1 przez 12 (ze 12 wszystkich)
 • Autor
  Posty
 • #2525

  Emil
  Uczestnik

  Jakie są aktualne systemy wsparcia dla OZE? Interesuje mnie jak najwięcej

  #2526

  admin
  Keymaster

  Funkcjonujący w Polsce system wsparcia został oparty na tzw. świadectwach pochodzenia, świadectwach pochodzenia z kogeneracji oraz świadectwa pochodzenia biogazu i wynikających z nich prawach majątkowych. Przyjęte rozwiązania polegają na możliwości uzyskania quasi-papierów wartościowych w postaci określonych rodzajów świadectw, które po zapisaniu ich w rejestrze świadectw pochodzenia na giełdzie towarowej lub innym rynku regulowanym w postaci tzw. praw majątkowych stają się zbywalne i stanowią towar giełdowy.

  #2527

  Emil
  Uczestnik

  Kto i na jakiej podstawie wystawia świadectwa pochodzenia?

  #2528

  admin
  Keymaster

  Świadectwa pochodzenia wystawiane są na podstawie wniosku wytwórcy przez Prezesa URE. Ilość energii wyprodukowanej i zgłoszonej we wniosku musi być potwierdzona przez zakład energetyczny. Wnioski składa się co miesiąc do 14 dnia kolejnego miesiąca. Po akceptacji wniosku świadectwa pochodzenia są wydawane na TGE bez ograniczeń. Przedsiębiorca może obracać świadectwami pochodzenia na TGE bez ograniczeń. Sprzedaż może następować albo podczas sesji giełdowych albo w ramach transakcji pozaseryjnych na podstawie zawartych wcześniej umów sprzedaży.
  W przypadku odmowy wydania świadectw pochodzenia przez Prezesa URE, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

  #2529

  Emil
  Uczestnik

  To czym są zielone certyfikaty?

  #2530

  admin
  Keymaster

  System wsparcia źródeł odnawialnych wytwarzających energię elektryczną został oparty na możliwości uzyskania świadectw pochodzenia, popularnie zwanych zielonymi certyfikatami. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii. Z tego rodzaju wparcia mogą zatem korzystać wszystkie rodzaje źródeł odnawialnych wytwarzających energię elektryczną w oparciu o odnawialne paliwa pierwotne. Zależą do nich źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątków roślinnych i zwierzęcych.
  Do energii wytwarzanej w OZE zalicza się energię elektryczną pochodzącą w szczególności: z elektrowni wodnych oraz z elektrowni wiatrowych, ze źródeł wytwarzających energię z biomasy i biogazu, ze słonecznych ogniw fotowoltaicznych oraz kolektorów do produkcji ciepła, ze źródeł geotermalnych, a także część energii odzyskanej z termicznego przekształcenia odpadów komunalnych. Olość wygenerowanych zielonych certyfikatów odpowiada ilości energii wykazanej w danym świadectwie, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 1 kWh energii elektrycznej (taki jest nominał zielonego certyfikatu). Są one instrumentami bezterminowymi i podlegaką umorzeniu przez Prezesa URE na życzenie posiadacza.

  #2531

  Emil
  Uczestnik

  To czym są niebieskie certyfikaty?

  #2532

  admin
  Keymaster

  Wyodrębnienie rynku certyfikatów dla biogazowni rolniczych poprzez wprowadzenie odrębnych świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego (tzw. niebieskie certyfikaty); Nowelizacja Ustawy o OZE wprowadza specjalny obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia dla energii produkowanej z biogazu rolniczego na poziomie 0,65% sprzedaży energii (potocznie niebieskie lub błękitne certyfikaty). Mechanizm ma spowodować równowagę pomiędzy podażą i popytem certyfikatów – w konsekwencji ceny świadectwa pochodzenia energii z biogazu zaczną kształtować się na poziomie bliskim opłaty zastępczej na ten rok – 300,03 zł/MWh. W ustawie określono też cenę referencyjną w aukcjach przeprowadzanych w latach 2016-2018 dla instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy do produkcji energii elektrycznej na poziomie nie niższym niż 550 zł/MWH – dla instalacji istniejących , które będą chciały przejść z systemu zielonych certyfikatów do aukcyjnego.

  #2533

  Emil
  Uczestnik

  Czym jest opłata zastępcza?

  #2534

  admin
  Keymaster

  Zamiast wywiązywać się z powyższych obowiązków przedsiębiorstwo energetyczne może uiścić opłatę zastępczą w wysokości 240 zł za każdą MWh różnicy między ilością energii, wynikającą z obowiązku przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł a ilością energii wynikającą ze świadectw pochodzenia, które obowiązany przedmiot przedstawił. Opłatę zastępczą przedsiębiorstwo wnosi na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy czym powinno to zrobić do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

  #2535

  Emil
  Uczestnik

  Ok. Dziękuję. A jak wygląda aktualnie sprawa z modelem aukcyjnym i zielonymi certyfikatami?

  #2536

  admin
  Keymaster

  Na mocy Ustawy o OZE z 2015 roku został wprowadzony nowy system wsparcia – aukcyjny.
  System oparty na aukcjach jest systemem dedykowanym dla nowych projektów OZE (tj. instalacji OZE, które rozpoczną produkcję energii po zakończeniu danej aukcji („Nowe Instalacje OZE”)). Ustawodawca nie podjął jednak decyzji o całkowitym i natychmiastowym wyeliminowaniu systemu zielonych certyfikatów („ZC”). Z zastrzeżeniem pewnych modyfikacji i wyjątków, system zielonych certyfikatów będzie nadal funkcjonował przez ograniczony okres czasu w odniesieniu do „istniejących instalacji OZE”, tj. instalacji OZE, które rozpoczęły produkcję energii przed dniem 1 lipca 2016 r. („Stare Instalacje OZE”).

  W przeciwieństwie do systemu zielonych certyfikatów, w ramach którego jednakowe wsparcie było udzielane za każdą MWh energii wyprodukowanej w instalacji OZE, zgodnie z nowymi zasadami wsparcie jest dostępne jedynie dla tych projektów OZE, które wygrają konkurencyjną aukcję. W danej aukcji, operatorzy OZE będą składać oferty sprzedaży energii z OZE za określoną cenę („cena aukcyjna”). Wsparcie zostanie udzielone oferentom, którzy złożyli najniższe oferty (aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej określonej w zawiadomieniu o aukcji) w formie gwarancji zakupu energii po cenie aukcyjnej (dla projektów OZE < 500 kW) lub modelu opartego na kontrakcie różnicowym (quasi Contract for Difference) (dla projektów OZE ≥ 500 kW). W ofercie każdy inwestor powinien określić m.in. projekt OZE, którego oferta dotyczy, cenę aukcyjną oraz planowaną wielkość produkcji energii w poszczególnych latach kalendarzowych okresu wsparcia. Cena aukcyjna nie może przekraczać ceny referencyjnej określonej dla danej technologii instalacji OZE, tj. maksymalnej ceny w złotych za MWh, określanej co roku przez Ministra Energii. (Oferty przekraczające cenę referencyjną zostają odrzucone.) Aukcje mają się odbywać co najmniej raz w roku, w formie elektronicznej za pomocą Internetowej Platformy Aukcyjnej. Aukcje są przeprowadzane oddzielnie dla: Nowych Instalacji OZE, zmodernizowanych Nowych Instalacji OZE, migrujących Starych Instalacji OZE zmodernizowanych migrujących Starych Instalacji OZE. Ponadto, każda z tych aukcji ma być przeprowadzana oddzielnie dla dużych instalacji OZE (o mocy zainstalowanej >1 MW) oraz dla małych instalacji OZE (o mocy zainstalowanej ≤1 MW). Dodatkowo, aukcje mają być przeprowadzane oddzielnie dla kilku „koszyków technologicznych”

  Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia aukcji jest pojawienie się na przetargu co najmniej trzech ofert od producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [Ustawa z 20 lutego 2015].

  Maksymalna ilość i wartość energii z OZE, która może być sprzedana w ramach aukcji w danym roku jest określana co roku na następny rok, oddzielnie dla każdego koszyka technologicznego, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wyświetlono 12 postów - 1 przez 12 (ze 12 wszystkich)

Musisz być zalogowany aby odpowiedzieć na ten temat.