Kołobrzeg zainwestuje 38 mln zł w gospodarkę wodno-ściekową

Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej w Kołobrzegu będzie kosztowała 38 mln zł, ale 20 mln zł beneficjent otrzyma jako dotację z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu realizowany będzie do końca 2020 r.

Umowę dotyczącą dofinansowania z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, podpisano 24 listopada br. w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który był reprezentowany przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kujdę. Ze strony kołobrzeskiej spółki obecny był Prezes Zarządu Paweł Hryciów.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę warunków życia i zdrowia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego, gminy i aglomeracji Kołobrzeg. Rozbudowa systemu odprowadzania ścieków i gospodarki osadowej wpłynie na przyłączenie 202 nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej, a ponadto 75 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Dofinansowane zadania obejmą między innymi: zagospodarowanie osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Korzyścienku poprzez ich fermentację metanową powiązaną z produkcją energii elektrycznej; budowę ok. 2 km i przebudowę ok. 2,7 km sieci kanalizacji sanitarnej; budowę ok. 0,3 km oraz przebudowę ok. 5,5 km sieci wodociągowej; wykonanie stacjonarnego i mobilnego systemu informatycznego klasy GIS (Geographical Information System) wspomagającego zarządzanie infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną; a także zakup dwóch specjalistycznych samochodów (ciśnieniowego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej oraz z zabudową ssąco-płuczącą do czyszczenia przepompowni i sieci kanalizacyjnych).

Źródło: NFOŚiGW