NFOŚiGW przekaże ponad 42 mln zł na siedem ekologicznych inicjatyw Podlasia

Cztery projekty na terenie Łomży: rozbudowa oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej, rewitalizacja Parku Jana Pawła II oraz przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, a ponadto zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim oraz doposażenie ochotniczej straży pożarnej w Grajewie i Kolnie – to przedsięwzięcia, które w sumie otrzymają ponad 42 mln zł wparcia ze środków unijnych i krajowych, którymi dysponuje NFOŚiGW. Podpisanie umów w tej sprawie odbyło się 20 listopada w czasie konferencji NFOŚiGW z doradztwa energetycznego w Białymstoku.

Uczestnikami konferencji z cyklu „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze” w ramach unijnego projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” byli przedstawiciele samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy regionu Podlasia, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Była to też okazja do podpisania aż siedmiu umów o dofinansowanie prośrodowiskowych projektów, które będą realizowane na Podlasiu. Spotkanie odbyło się z udziałem Prezesa Zarządu NFOŚiGW Kazimierza Kujdy oraz przedstawicieli władz miejskich Łomży, Bielska Podlaskiego, Grajewa i Kolna, a także zaproszonych parlamentarzystów i samorządowców.

– Realizowany pakiet projektów to wydatkowanie ponad 42 mln zł nie tylko na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, lecz przede wszystkim na bezpieczeństwo i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Zadania te ujęte w strategicznych dokumentach kierunkowych regionu nabierają więc realnego wymiaru w rozwoju Podlasia – powiedział podczas spotkania Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Z kolei Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski zauważył, że projekty, w sprawie których podpisano umowy są wielkim sukcesem dla Podlasia. – Środki, które wpłyną do Łomży poprzez realizację Parku Jan Pawła II, czy przez inwestycje w naszych spółkach miejskich, przyczynią się do rozwoju miasta, o którym wspomniał Prezes NFOŚiGW. Cieszymy się, że nasze projekty są pozytywnie opiniowane, dzięki czemu jest możliwość pozyskania dotacji, na co Łomża czekała – powiedział.

Cztery z siedmiu projektów realizowane będą na terenie Łomży. Największy z nich będzie polegał na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków oraz uporządkowaniu łomżyńskiej gospodarki wodno-ściekowej. Wartość całkowita inwestycji to 52 319 363 zł, przy czym dofinansowanie z unijnego działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 27 125 261 zł. Realizacja projektu zwiększy możliwość odbioru zanieczyszczeń, bardziej zaawansowaną przeróbkę osadów ściekowych. Zostanie przeprowadzona modernizacja sieci, systemu cieplnego i wentylacji (z hermetyzacją obiektów i biofiltracją), systemu sterowania, usprawnieniu działania części mechanicznej, biologicznej i osadowej.

Drugim co do wielkości przedsięwzięciem w Łomży będzie rozbudowa ciepłowni miejskiej. Całkowity koszt projektu to 26 777 100 zł, a dofinansowanie z unijnego działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wyniesie 9 843 759 zł. Projekt dotyczy rozbudowy istniejącej instalacji energetycznego spalania o jedno źródło ciepła – kocioł wodny opalany biomasą leśną o mocy ok. 12,5 MW. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 30 583,38 [ Mg CO2/tok].

Kolejna łomżyńska inicjatywa będzie polegała na rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Pielgrzyma w Łomży. Całkowity koszt projektu to 4 996 966 zł, w tym dofinansowanie z unijnego działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego wyniesie 1 987 143 zł. W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 6,07 ha, z czego 4,61 ha stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Projekt obejmuje uporządkowanie istniejącej i urządzenie nowej zieleni, wprowadzenie nasadzeń drzew, grup krzewów, pnączy, bylin oraz traw, założenie trawników i łąk kwietnych. W ramach projektu powstanie infrastruktura dodatkowa w postaci ścieżek, ławek, koszy na śmieci,
oświetlenia, fontanny i tężni solankowej.

Ostatni w Łomży projekt dotyczy przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Całkowity koszt projektu szacowany jest na kwotę 2 400 533 zł, przy unijnym wsparciu w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, wynoszącym 1 771 076 zł. W ramach projektu będzie utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (przy ul. Akademickiej 22 w Łomży), który będzie służył obsłudze 75,3 tys. mieszkańców miasta oraz gmin Łomża i Śniadowo. Kompleksowe podejście inwestycyjne oraz edukacyjne pozwoli zapobiegać powstawaniu odpadów. Przewiduje się produkcję audycji radiowych, emitowanych na antenie lokalnego radia, umieszczenie
filmu promocyjnego na stronie operatora ZGO, utworzenie strony internetowej dedykowanej dzieciom oraz emitowanie w lokalnej telewizji. Planowane jest również wydanie eko-poradnika dla mieszkańców w wersji papierowej i on-line.

Wśród pozostałych projektów z Podlasia, które otrzymają dofinansowanie jest jeszcze inwestycja na zagospodarowanie i rozwój terenów zieleni w Bielsku Podlaskim (całkowity koszt – 2 176 687 zł, dofinansowanie z działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego – 1 782 523 zł). Projekt obejmuje 6 obszarów na terenie Bielska Podlaskiego o łącznej powierzchni 9,95 ha. Zostaną utworzone tereny zielone o łącznej powierzchni 3,02 ha. W ramach projektu wykonane zostaną prace m.in. z zakresu rozwoju zieleni, w tym utworzone zostaną wielopiętrowe założenia zieleni oparte na gatunkach rodzimych, wykonane zostaną elementy małej architektury, oświetlenia i ścieżki tematycznej.

Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna w Grajewie doczeka się zakupu samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego typu średniego 4×4, na który otrzyma dofinansowanie z puli środków krajowych NFOŚiGW – 289 150 zł w ramach programu Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. W ramach projektu OSP w Grajewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy , który wyposażony będzie m.in. w silnik o mocy min. 220 kW, napęd 4×4, działko wodno-pianowe, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, zbiornik wody o pojemności min. 4500 1, wciągarkę oraz maszt oświetleniowy.

Z tego samego instrumentu finansowego będzie pochodziło wsparcie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie, dzięki czemu zakupiony zostanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Dofinansowanie z puli środków krajowych wyniesie 130 000 zł. Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kolno istotnie wpłynie na zwiększenie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa pożarowego oraz zabezpieczenia ratowniczego społeczeństwa, środowiska i infrastruktury miasta Kolno i powiatu kolneńskiego. Samochód wyposażony będzie w podwozie terenowe z napędem 4×4, przystosowanym do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

 

Źródło: Informacja Prasowa NFOŚiGW