Pytania i odpowiedzi

Czy jeśli nie jestem pracownikiem firmy monterskiej ani żadnej organizacji pozarządowej, mogę wziąć udział w projekcie?

Oczywiście. Program jest skierowany nie tylko do firm zajmujących się montażem instalacji OZE oraz organizacji pozarządowych działających w branży ekologicznej, lecz także do osób zainteresowanych założeniem instalacji OZE oraz do prosumentów energii elektrycznej.

Kim jest prosument?

Prosument jest to odbiorca końcowy, który jednocześnie zakupuje energię elektryczną od OSD oraz sam ją wytwarza na potrzeby własne we własnej mikroinstalacji odnawialnego źródła energii. Mikroinstalacja to źródło o mocy zainstalowanej do 40 kWp. Prosumentem mogą być osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki wyznaniowe. Prosumentem nie może zostać przedsiębiorca, który po wytworzeniu energii w mikroinstalacji wykorzystywałby ją na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zastanawiam się nad budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 4kWp. Jakie dokumenty będę musiał załatwić ze strony formalnej?

Instalacje OZE o mocy do 40 kWp cechuje się znacznym ułatwieniem kwestii formalnych: nie jest potrzebne pozwolenie na budowę, nie ma konieczności występowania o warunki przyłączeniowe, procedura przyłączenia jest uproszczona a koszty przyłączenia w całości ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ze strony formalnej inwestor jest zobowiązany do złożenia wniosku w zakładzie elektroenergetycznym o przyłączenie mikroinstalacji do sieci oraz podpisanie umów końcowych. Nowelizacja ustawy OZE zniosła również kwartalny obowiązek raportowania do URE ilości energii wytworzonej w mikroinstalacji i sprzedanej do sieci.

Ile wynosi Opłata OZE i kto będzie ją płacił?

Opłata OZE będąca jednym z instrumentów wprowadzonych przez Nowelizację Ustawy OZE wynosi 2,51 zł/MWh netto; zobowiązany jest ją uiszczać każdy odbiorca końcowy energii elektrycznej, niezależnie od faktu, czy jest właścicielem mikroinstalacji. Z założenia opłata ma na celu zapewnienie stałej dostępności OZE w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Co to są RPO?

RPO to Regionalne Programy Operacyjne mające na celu zmniejszenie dysproporcji w rozwoju regionów leżących na terenie Unii Europejskiej. Umożliwiają one pozyskanie dotacji na konkretne cele związane z rozwojem regionu w zakresie inwestycji oraz wspieranie osób mających trudności ze znalezieniem pracy. Każdy program obejmuje inne województwo, mamy więc w Polsce 16 RPO różniących się między sobą różnym harmonogramem naborów wniosków, różnymi naborami dla różnych podmiotów oraz zmiennymi poziomami dofinansowania.

Jednym z kierunków wsparcia Programów jest rozwój odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej. Działania skierowane będą m.in. na realizację projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, modernizację istniejących systemów ogrzewania i wentylacji, modernizację infrastruktury transportu zbiorowego. Oznacza to, że osoby fizyczne mogą uzyskać dotację na termomodernizację budynku, wymianę źródła ciepła czy na modernizację instalacji cieplej lub wentylacyjnej, jednakże w ich imieniu musi wystąpić gmina.

Czym się różni fotowoltaika od kolektorów słonecznych?

Kolektory słoneczne to urządzenia zamieniające energię promieniowania słonecznego na ciepło odbierane przez ciecz lub gaz przepływającą przez kolektor. Za pomocą kolektorów możemy podgrzewać ciepłą wodę użytkową, wodę basenową lub wspomagać instalację centralnego ogrzewania.

Podstawowym elementem instalacji fotowoltaicznej są moduły fotowoltaiczne, służące do bezpośredniej zamiany energii słonecznej na energię elektryczną, czyli prąd, mogący zasilać urządzenia elektryczne w obiekcie, grzałkę elektryczną służącą do podgrzewu ciepłej wody użytkowej lub być oddawanym do sieci.

W dobie dzisiejszego rozwoju technologii patrząc pod kątem ekonomicznym zdecydowanie korzystniejszym dla inwestora rozwiązaniem jest inwestycja w instalację fotowoltaiczną.

Co to jest bilansowanie międzyfazowe?

Bilasowanie międzyfazowe to proces porównania energii wyprodukowanej w instalacji prosumenckiej i zużytej przez prosumenta. Obowiązek bilansowania zostaje wprowadzony przez zapisy zawarte w Ustawie OZE i obejmuje jedynie instalacji trójfazowych; w życie obowiązek wejdzie z dniem 1.01.2017r. Najprościej jest to wytłumaczyć wyobrażając sobie instalację trójfazową o mocy 3 kWp. Elementy wytwórcze o mocy 3kW podłączone są do fazy pierwszej, drugiej i trzeciej, odbiornik również o mocy 3 kW do fazy trzeciej. W sytuacji bez bilansu energii licznik zarejestruje wytworzenie 2 kWh energii oraz zużycie o tej samej wartości, zatem zbilansowaniu ulegnie 1 kWh energii; jeśli natomiast licznik dokonuje bilansowania międzyfazowego zarówno produkcja jak i pobór będą odnotowane jako 0 kWh.

Co jest brane pod uwagę przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznej?

Przy doborze mocy instalacji fotowoltaicznych uwzględnianych jest kilka czynników:

  • dostępna powierzchnia montażowa,
  • moc przyłączeniowa obiektu,
  • roczne zużycie energii,
  • możliwości techniczne przyłączenia, w tym impedancja pętli zwarcia,
  • optymalna moc dobrana w systemie opustów.

Finalna dobrana moc instalacji jest wypadkową wszystkich powyższych czynników.

Jak będzie wyglądało rozliczenie dla prosumentów, którzy instalację przyłączyli np. w lutym br., czyli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o OZE?

W przypadku instalacji prosumenckich przyłączonych do sieci przed wejściem w życie nowelizacji ustawy OZEnależy podpisać aneks do umowy kompleksowej i przejść na system wsparcia w postaci opustu. Innym rozwiązaniem jest sprzedaż energii, jednak jest to nieopłacalne z uwagi na stawkę, po jakiej prosument może sprzedawać energię elektryczną (ok. 0,18 gr/kWh).

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Pytanie (wymagane)