Spotkanie lokalne w Czernichowie

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Czernichowie


Spotkanie lokalne w Czernichowie odbyło się 25 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Czernichów. W trakcie spotkania 11 osób aktywnie włączyło się w rozmowy dotyczące funkcjonowania rynku prosumenckiego. Istotną kwestią dla mieszkańców był sposób rozliczania Prosumenta w ramach tzw. opustów. Lokalna społeczność uznała, że sposób rozliczenia w ramach opustów powinien być zmieniony. Z korzyścią dla Prosumenta byłoby wprowadzenie do sieci 1 kWh oraz także odebranie w dogodnym terminie 1 kWh.  Szczególną uwagę zwrócono także na aspekty prawne związane z posiadaniem mikroinstalacji oraz możliwości pozyskiwania dotacji na tego typu instalacje. Uczestnicy spotkania wyrazili wątpliwości w stosunku do zasad funkcjonowania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Jednogłośnie stwierdzono, że należy uregulować prawnie kwestię związane z ewentualnym ponoszeniem odpowiedzialności przez OSD za sytuację gdy mikroinstalacja nie może pracować z winy operatora. W trakcie spotkania padło również wiele pytań o Regionalny Program Operacyjny, zasady jego funkcjonowania a także zapisy umieszczone w regulaminie. Lokalna społeczność wykazała także duże zainteresowanie możliwością połączenia mikroinstalacji wykorzystujących różne technologie OZE tj. instalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła. Zdaniem mieszkańców takie połączenie mogłoby bardzo korzystnie wpłynąć na lokalne gospodarstwa domowe.

20170725_160817