Spotkanie lokalne w Witowie

Dziękujemy za udział w spotkaniu lokalnym w Witowie


Spotkanie lokalne w Witowie zakończyło cykl spotkań w 2016 roku. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszyły się tematy związane z nową ustawą OZE oraz funkcjonowaniem w ramach jej przepisów instalacji fotowoltaicznych. W trakcie spotkania rozmawiano również na temat trudności, z jakimi borykają się prosumenci. 25 uczestników spotkania włączyło się w działania, mające na celu niwelowanie barier rozwoju rynku prosumenckiego.

spotkanie lokalne Witów  2016-12-08-18-21-10

Prowadzona dyskusja wskazała że informacje w zakresie zmian przepisów prawa nie są należycie komunikowane, ważne z punktu widzenia prosumentów zmiany prawa które wprowadziła 1 lipca ustawa OZE są bardzo mało znane w społecznościach lokalnych. Niema dobrej znajomości praw i obowiązków związanych w rynkiem prosumenckim. Brak wiedzy jest silną barierą odstraszającą od inwestycji w odnawialne źródła energii. Wiele osób odczuwa silne obawy przed inwestycją w wyniku której będzie obarczona dodatkowymi obowiązkami. W tym aspekcie dyskutanci szczególnie dobrze odebrali zmiany w ustawie OZE w zakresie obowiązku informacyjnego. Podobnie jak na wielu innych spotkaniach uczestnicy podkreślili konieczność rozszerzenia barterowego systemu rozliczenia zakupu i produkcji energii elektrycznej na firmy szczególnie małe i średnie. Podkreślono także że z uwagi na ekonomikę mikroinstalcji (szczególnie fotowoltaicznej) sposób rozliczenia powinien zostać zmieniony i zbliżyć się do stosunku 1:1 (wprowadzenie do sieci 1 kWh energii powinno umożliwić odbiór 1 kWh). Za niesprawiedliwe społecznie uznano także „zatrzymanie” przez sprzedawcę energii nie rozliczonych w ciągu roku. Uczestnicy zgodnie poskreślali że energia ta nie powinna „przepadać” prosumentowi lecz powinna przechodzić na kolejne okresy lub zostać odkupiona po rynkowych stawkach.