TRWA NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE „EWA PLUS” W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Dwadzieścia milionów złotych – tyle wynosi alokacja środków w programie pożyczkowym „EWA plus” uruchomionym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Nowy program „EWA plus” ( E-nergia, W-oda, A-tmosfera) ma odmienną formę finansowania niż dotychczas wdrażany przez WFOŚiGW w Olsztynie „Prosument na Warmii i Mazurach”. Nie są to już bezzwrotne dotacje tylko pożyczki o stałym oprocentowaniu 2% w skali roku, które będzie można wziąć maksymalnie na 5 lat. Przy czym pożyczka będzie częściowo umarzalna. Jeśli terminowo zostanie spłacone 90% należności i zostanie wykonane zadanie, na które pozyskano środki, reszta na wniosek beneficjenta zostanie umorzona. Kolejną nowością jest też wymóg posiadania 10% wkładu własnego niezależnie od kwoty pożyczki. Priorytetowym celem nowego programu jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. To m.in. ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez promocję e-mobilności, zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, ochrona wód gruntowych i gleby przed zanieczyszczeniami, racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, a także ograniczenie negatywnego oddziaływania azbestu. Program został podzielny na trzy główne linie.

O pożyczkę z linii „Energia” będzie się można ubiegać na budowę źródeł energii na potrzeby własne, zakup pojazdów o napędzie elektrycznym oraz instalację stacji ładowania takich pojazdów.

Linia druga to „Woda” – tu beneficjenci będą się mogli starać o dofinansowanie takich działań jak budowa, przebudowa czy modernizacja indywidualnych oraz grupowych instalacji kanalizacyjnych i wodociągowych, budowa systemów retencji wody, studni i ujęć wody na potrzeby bytowe.

Trzecia linia „Atmosfera” obejmie takie działania jak budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz wymiana pokryć dachowych zawierających azbest.

Zadania w poszczególnych liniach programu „EWA” będzie można ze sobą łączyć. Nabór wniosków odbywa się tylko i wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora wniosków, który znajduje się na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Środki krajowe. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo także na stronie www.wfosigw.olsztyn.pl w zakładce Portal Beneficjenta\Środki krajowe\ Baza informacji o dofinansowaniu.

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie