Współstanowienie prawa

Stanowienie prawa to czynności mające za celu kreowanie norm prawnych przez dany podmiot. Może to być organ jednoosobowy (np. Prezydent RP) lub instytucja o charakterze kolegialnych (np. Parlament). Poprzez normy prawne wymaga się, że ich treści będą realizowane.

Co istotne, aby akt ustanowienia prawa być ważny i zobowiązujący nie jest wymagana zgoda adresatów stanowionych norm i dlatego stanowienie jest traktowane jako akt jednostronny.  Współstanowienie prawa polega więc np. na wyrażaniu opinii w procesie tworzenia aktu normatywnego, dotyczących tego aktu lub poszczególnych jego zapisów. Każdy obywatel ma prawo wyrazić swoje poglądy na organizowanych przez różne podmioty administracji rządowej i samorządowej konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne to forma dialogu między stroną rządząca a obywatelami, organizowana np. przez Urząd Miasta lub Dzielnicy. Jest to okazja dla urzędników do poinformowania mieszkańców o najbliższych planowanych przedsięwzięciach i inwestycjach, a także do poznania opinii mieszkańców w tym zakresie. Najczęściej przyjmowaną formą dialogu jest spotkanie dyskusyjne, na którym każdy może zadać pytanie, przedstawić swoje poglądy i propozycje.

Podstawą prawną do przeprowadzenia samorządowych konsultacji społecznych są przepisy ustaw o:

  • Samorządzie gminnym z 8.03.1990 r.
  • Samorządzie powiatowym z 5.06.1998 r.
  • Samorządzie wojewódzkim z 5.06.1998 r.
  • Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24.04.2003 r.

Zasady i tryb konsultacji społecznych jest określony w uchwałach rad jednostek samorządu terytorialnego. Podstawą prawną do przeprowadzenia rządowych konsultacji społecznych są przepisy ustaw o:

  • Związkach zawodowych z 23.05.1991r.
  • Organizacjach pracodawców z 23.05.1991r.
  • Radzie Ministrów z 8.08.1996r.
  • Działach administracji rządowej z 4.09.1997r.

Obowiązkowe konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy przeprowadza się w sprawach dotyczących m.in. zmiany granic, znoszenia gminy, zmiany siedziby władz, uchwaleniem statutu jednostki pomocniczej gminy, tworzenia lub zmiany nazw miejscowości na terenie gminy. Obowiązkowe konsultacje z mieszkańcami powiatów przeprowadza się w zakresie m.in. zmiany granic, zmiany nazw powiatów oraz siedziby władz.

Ważną kwestia jest wcześniejsze przygotowanie się obywatela do spotkania poprzez zapoznanie się z rozwiązaniami proponowanymi przez urząd, określenie swoich potrzeb, ustaleniu pytań i pomysłów na omawiane zmiany. Najczęściej realizowane konsultacje społeczne dotyczą zmian wprowadzanych w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych. Przedmiotem dyskusji może być np. budowa nowego parkingu, zagospodarowanie wolnego placu czy modernizacja miejskiej infrastruktury komunikacyjnej. Pomysły wysuwane przez mieszkańców muszą być możliwe do zrealizowania pod względem realnych możliwości, warunków finansowych oraz powinny być poparte uzasadnionymi argumentami stanowiącymi o istniejącym zapotrzebowaniu. Celem spotkania jest wypracowanie wspólnego konsensusu, który w miarę możliwości, uwzględnia potrzeby obydwu ze stron. Należy jednak pamiętać, że decyzję podejmuje stroną samorządowa. Po spotkani organizator dokonuje pisemnego zapisu podsumowania takiego spotkania, który zostaje udostępniony publicznie. Obywatel może się z niego dowiedzieć o przebiegu spotkania, propozycjach wysuwanych przez organizatorów, propozycjach zgłoszonych przez społeczeństwo oraz o wynikach spotkania w postaci podjętych decyzji.

W konsultacjach społecznych biorą udział przedstawiciele urzędu, eksperci z zakresu omawianego tematu oraz obywatele: nie są oni w żaden sposób wybierani, KAŻDY może przyjść na takie spotkanie.

Źródło: konsultacje.um.warszawa.pl

Co i jak konsultować?

Konsultacje społeczne należy rozpocząć od poinformowania zainteresowanych o planach i zamierzeniach. W kolejnym etapie prezentowane są podglądy i opinie na temat sposobu rozwiązania konkretnego problemu, wymieniane są opinie na dany temat/problem. Tym sposobem wypracowane zostają rozwiązania optymalne/kompromisowe. Konieczne jest również poinformowanie zainteresowanych o finalnej decyzji i ostatecznej formie zapisów i zmian.

Formami konsultacji społecznych wykorzystywanymi najczęściej są spotkania publiczne i uwagi zgłaszane przez obywateli w formie pisemnej. Organizowane są również wysłuchania publiczne. Powołuje się niekiedy lokalne ciała konsultacyjne.  Konsultacje społeczne przeprowadzane są nie tylko z mieszkańcami, ale również z organizacjami zrzeszającymi mieszkańców.

Oprócz mieszkańców i organizacji które ich zrzeszają, warto zaangażować w konsultacje również instytucje ( zarówno publiczne jak i prywatne) i organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, agencje). Pomocni mogą się też okazać specjaliści, eksperci zewnętrzni z danych dziedzin.

Zaufanie obywateli zdobywa się poprzez informowanie o planach władz oraz o możliwościach zgłaszania  uwag i opinii do tych planów. Najlepiej, gdy zgłaszanie uwag ma swój harmonogram w postaci spotkań dedykowanych odpowiednim grupom zainteresowanych. Dobrze, jeśli przedstawiane rozwiązania są poparte ekspertyzami specjalistów, którzy na takich spotkaniach również mają okazję się wypowiedzieć. Czasem warto zlecić badania społeczne, które pokażą, jakie rozwiązania, i w jakim zakresie jest w stanie zaakceptować lokalna społeczność.

Na podstawie: poradnik.ngo.pl